Misyonumuz

 • Bütün spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak .
 • Spor kulüplerinde sporcu sayılarını artırmak, spor kulüpleri ve Federasyonun danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek.
 • Özürlüler dâhil ilimizin sporcu gençliğini, Federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek.
 • Sporcu gençliğin , eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek.
 • Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,
 • Herkes için Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım hâlinde amatör spora katkı sağlayacak her türlü faaliyete aynî ve nakdî yardımda bulunmak,
 • Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,
 • Eğitim, araştırma, plânlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,
 • Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak,
 • Federasyona üye kulüplere sportif malzeme, gıda yardımında bulunmak, öğreticiler görevlendirmek.
 • İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak, Sağlık Fonu oluşturmak, bu fonla ilgili bir yönetmelik hazırlamak.
 • Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, Gençlik ve Spor kuruluşları ve Uluslar Arası Gençlik ve Spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,
 • Gençlik ve Sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar , federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak ve bu kuruluşlarla karşılıklı aynî ve nakdî yardımlaşma içinde olmak,
 • Amatör Sporları ve gönüllü katılımı yaygınlaştırmak ve bu alanlardaki çabalara destek vermek,